طی بازار روز چهارشنبه و با افزایش فشار عرضه ها به ویژه در گروه فلزات اساسی و گروه استخراج کانه های فلزی ناشی از افت نرخ فلزات در بازار های جهانی، معاملات عموم نمادها در بازه های منفی و با افت قیمت ها آغاز گردید که این موضوع ......