سرمایه گذاری مس سرچشمه به محدوده مقاومتی بسیار مهم ٧٣٠٠ ریال رسیده که شکست آن باعث خروج از روند نزولی خواهد شد. در صورت خروج از کانال نزولی به سمت محدوده ٨٣٢٠ ریال حرکت خواهد کرد و با عبور از مقاومت مذکور، روند صعودی سهم آغاز خواهد شد...
بروزرسانی تکنیکال «سرچشمه»

بورس۲۴ : سرمایه گذاری مس سرچشمه به محدوده مقاومتی بسیار مهم 7300 ریال رسیده که شکست آن باعث خروج از روند نزولی خواهد شد. در صورت خروج از کانال نزولی به سمت محدوده 8320 ریال حرکت خواهد کرد و با عبور از مقاومت مذکور، روند صعودی سهم آغاز خواهد شد.

در صورتی که نتواند از کانال نزولی خارج شود تا زمانی که حمایت 6700 ریال حفظ شود پتانسیل شکست کانال را داشته و در صورت از دست دادن حمایت 6700 ریال به سمت کف قبلی محدوده 6000 ریال حرکت خواهد کرد.