اولین سهم معرفی شده در سبد کم ریسک هفته گذشته فولاد هرمزگان بوده که در همان سطوح توصیه شده به خرید در حال نوسان است. جم پیلن نیز با روند نوسانی آرامی در محدوده قیمتی توصیه به خرید شده قرار دارد. صندوق بادرآمد ثابت «اعتماد» هم با رشد خالص ارزش دارایی ها مواجه شده است