نکته جالب در خصوص این شرکت برنامه افزایش سرمایه ۵۴۶٩ درصدی آن است که خبر آن در ٢۵ تیر ١٣٩٩ منتشر شده بود. هر چند در اواخر سال ٩٩ این مقدار بنا به درخواست حسابرس توسط کارشناس رسمی دادگستری به ......