بر اساس گزارش فعالیت ماهانه اردیبهشت، از مجموع ٢١.٢ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری‌های شرکت، در حدود ٩٨.٣ درصد در بازار سرمایه و تنها ١.٧ درصد در شرکت‌های غیر بورسی سرمایه‌گذاری شده است. همچنین از مجموع ٢٠.٨٧ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری در ........