شرکت توسعه خدمات بندری و دریائی سینا اولین شرکت در ارائه خدمات بندری کشور می باشد که تجربه ارائه تمامی عملیات خشکی یک بندر را دارد. هم اکنون نیز تمامی عملیات بنادر نوشهر و بورشهر شامل تخلیه و بارگیری کالا از اسکله به کشتی و بالعکس، حمل و تخلیه کالاها به محوطه و انبارها، بارگیری کالا از محوطه و انبارها را در اختیار دارد.