طی روزهای اخیر با تقویت سمت تقاضا در نمادهای بزرگ و شاخص ساز و برخی از نمادهای کوچک بازار، شاهد رشد شاخص کل بوده ایم. به طوری که با کاهش فشار فروش در برخی نمادهای کوچک بازار مانند نمادهای گروه سیمان و نمادهای گروه مواد و محصولات دارویی شاهد ......