بررسی روند صندوق های سرمایه گذاری در سهام طی نیمه نخست خردادماه، روند دو سویه ای را به نمایش گذاشته است بطوریکه از میان ٧۶ صندوق سهامی در حدود نیمی بازدهی مثبت بین....