نوسان حرکت در یک کانال نزولی میان مدت ( قرمز رنگ ) مشخص است. شاخص با آن که از کف یک میلیون و یکصد و سی هزار واحد هم پایین تر رفت، ولی به علت عدم تثبیت، همچنان حمایت یک میلیون و سی هزار واحد مهمترین حمایت فعلی است. از سوی دیگر سطح یک میلیون و دویست هزار واحد مانع مهمی برای رشد بیشتر خواهد بود...