نسل اول ارزهای دیجیتال با ظهور بیت کوین در سال ٢٠٠٩ به جهان شناخته شد. بیت کوین در واقع پادشاه و مادر تمامی ارزهای دیجیتا می باشد که توسط خالق ناشناس آن .......