به منظور برآورد ارزش سرمایه‌گذاری‌های غیر بورسی از روش مقایسه‌ای و نسبت P/E استفاده شده است که با توجه به نسبت P/E در حدود ١٢ برای بازار، در محاسبات این نسبت .....