شرکت کمک فنر ایندامین سایپا طی صورت‌های مالی حسابرسی شده دوره ١٢ ماهه سال ٩٩، با سرمایه ٣٢٠.٨ میلیارد ریال، برای هر سهم خود سود خالص ٩ ریال گزارش نموده که در مقایسه با سال مالی ٩٨ با سود خالص ......