بانک ملت از حیث ارزش بازار یکی از بزرگترین بانک پذیرفته شده در بورس است که همواره معاملات آن به معاملات سهام دیگر بانک ها و حتی دیگر گروه ها جهت می دهد. این بانک در سال ٩٩ بازدهی قابل توجه ١١٠ درصدی به سهامداران هدیه کرده است...