فردا فعالیت بازارهای مختلف درحالی آغاز می شود که جو حاکم بر بازارها مثبت است و سرمایه گذاران معتقدند در آینده اوضاع بهتر خواهد شد. در ماه های اخیر عملکرد بسیاری از بازارها مثبت بوده و حالا با توجه به عواملی که بر رفتار سرمایه گذاران تاثیر می گذارند می توان گفت ..