پالایش نفت تهران در محدوده حمایتی بسیار قوی محدوده ۶۴٠٠ ریال با افزایش تقاضا مواجه شده و هم اکنون در حال عبور از روند نزولی کوتاه مدتی خود است...