شرکت سیمان فارس و خوزستان پس از رسیدن به حمایت معتبر ١۴٠٠٠ ریالی با افزایش تقاضا مواجه شده و در حال نزدیک شدن به مقاومت بسیار مهم ١٨٠٠٠ ریال است...