در سبد پیشین سرمایه گذاری غدیر ٩٢٠ تومانی معرفی شده بود که سهم با بازدهی بیش از ١٠ درصدی همراه شده و رشد خوبی را تجربه کرده است. دیگر گزینه پیشنهادی سبد هفته گزته پتروشیمی تند گویان بود که این سهم نیز با روند نوسانی مثبت همراه شده است.