سود عملیاتی شرکت در زمستان نسبت به پاییز سال ٩٩، بالغ بر ١٧۶ درصد رشد داشته است که نشان از عملکرد خوب شرکت در فصل گذشته دارد. طبق آخرین صورت های مالی ارائه شده شرکت، حاشیه سود ناخالص این آن......