شرکت نورد آلومینیوم پس از اصلاح عمیقی که انجام داده، توانسته در محدوده ٢٣٠٠٠ ریال کف سازی خوبی طی این مدت انجام دهد.