شرکت بیمه البرز نسبت به محدوده حمایتی قوی ٣٣٠٠ ریال واکنش نشان داده و تا محدوده ٣٩٢٠ ریال با رشد قیمتی مواجه شد.