طی سال جاری با توجه به بارش کم باران در فصل بهار و بحران چند ساله کم آبی در کشورمان، روند تولید چغندر در این سال اگر ......