در نماد «شپنا» حمایت مهم ٨۶٠ تومان با خط سبز رنگ مشخص است که طی یک سال گذشته مهمترین سطح حمایتی سهم بوده است و در حال حاضر حد ضرر سهامداران است. مقاومت اولیه سهم محدوده ١١٠٠ تومان است که طی هفته های اخیر برای سومین بار قیمت به آن برخورد داشته است. در صورت عبور از این مقاومت، قیمت به خط روند نزولی میان مدت در محدوده ١٣٠٠ خواهد رسید.با عبور از خط روند نزولی قرمز رنگ،روند صعودی مجدد آغاز می شود...