نوسان حرکت در یک کانال نزولی میان مدت ( قرمز رنگ ) مشخص است. هفته قبل گفته شد چنانچه کف قبلی سطح یک میلیون و یکصد و شصت هزار واحد از دست برود و شاخص زیر آن تثبیت شود، باید انتظار رسیدن شاخص به محدوده یک میلیون واحد در کف کانال نزولی بزرگ ( قرمز) را داشت و دیدیم با شکسته شدن این سطح ، فشار فروش افزایش یافت تا این که کف یک میلیون و یکصد و سی هزار واحد هم از دست برود...