رشد شاخص های مالی و رونق در برخی بازارهای دیگر حاصل تحولاتی است که مدت هاست آغاز شده و دیدگاه غالب تحلیلگران این است که شرایط خوب باقی خواهد ماند اما طبیعی است که عواملی برای نگرانی وجود دارد. پرسش اصلی این است که تا چه حد می توان به سبز باقی ماندن تابلوها اطمینان داشت؟ همواره این گونه بوده که ..