بر اساس اطلاعات ارائه شده طی گزارش فعالیت ماهانه، بیش از ٩٠ درصد از سرمایه‌گذاری‌های در شرکت‌های بورسی و الباقی در شرکت‌های فرابورسی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر شرکت‌های غیر بورسی می‌باشد. همچنین از مجموع سرمایه‌گذاری‌های شرکت.......