در تحلیل گذشته مس سرچشمه، انتظار یک حرکت نوسانی از محدوده ۶٠٠٠ ریال تا ۶٧٠٠ ریال را داشتیم که این اتفاق در سهم افتاد. حمایت ۶٠٠٠ ریالی سهم بسیار مستحکم شده و از طرفی دیگر روند نزولی سهم در حال نزدیک شدن به قیمت سهم بوده و دو مقاومت ۶۶٧٠ ریال و ٧٣٠٠ ریال بسیار مهم است...
تکنیکال «سرچشمه»

بورس۲۴ : در تحلیل گذشته مس سرچشمه، انتظار یک حرکت نوسانی از محدوده 6000 ریال تا 6700 ریال را داشتیم که این اتفاق در سهم افتاد. حمایت 6000 ریالی سهم بسیار مستحکم شده و از طرفی دیگر روند نزولی سهم در حال نزدیک شدن به قیمت سهم بوده و دو مقاومت 6670 ریال و 7300 ریال بسیار مهم است که در صورت شکست مقاومت 7300 ریال می تواند تا محدوده 8320 ریال به حرکت خود ادامه دهد. اما نفوذ قیمتی سهم به زیر 5900 ریال فشار عرضه در سهم را بالا خواهد برد.