در ماه های اخیر محدوده ٨٧٠ تومان نقش حمایتی مهمی را برای سهم ایفا کرده. خرید در قیمت های ذکر شده با هدف اولیه ١٠۵٠ تومان مناسب ارزیابی می شود...