بورس ٢۴ - دلار تا اواخر این هفته نرخ ٢٣ هزار تومان را تثبیت کرد و هم زمان به دلیل نوسان تقریبا ١.٧ درصدی بهای جهانی طلا، سکه امامی نیز ٢٧٠ هزار تومان بالاتر از ١٠ میلیون تومان جا خوش کرد. «امیدواری»، همچنان تنها دستاورد ملموس از مذاکرات وین تا به امروز است، که...