طی دوره ١٢ ماهه سال مالی ٩٩ و بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده، شرکت الکتریک خودروی شرکت با سرمایه ۶٣٠ میلیارد ریال، برای هر سهم خود سود خالص ١٨٠ ریالی محقق نموده است که افزایش ......