معرفی حوزه اینترنت اشیاء، معرفی کاربردهای حوزه و استارتاپ های جدید با محوریت اینترنت اشیاء، معرفی ارز دیجیتال IOTA و .......