بر اساس گزارش فعالیت ماهانه اردیبهشت، تولیدات شرکت طی دو ماهه نخست سال جاری بالغ بر ۴.١ هزار تن بوده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل کاهش یک درصدی را نشان می‌دهد. مقدار فروش نیز طی این دوره ۴.٢ هزار تن بوده که از این مقدار ٢.۴ درصد به صورت صادراتی و ٩٧.۶ درصد به صورت داخلی بوده است و این در حالی است که ......