هفته پیش قیمت برخی فلزات پایه کاهش یافت و امروز نوسان قیمت ها بزرگ نبوده است. باور سرمایه گذاران و تحلیلگران این است که افق بازار مثبت است اما به تازگی برخی احتمال ها مطرح شده که فعالان بازار را به فکر فرو برده است. در مطلب حاضر به وضعیت کنونی بازار و آنچه در نیمه دوم سال ..