پاکسان حدود ١٩ درصد از سهم بازار مواد شوینده را با توجه به درآمد فروش، در اختیار دارد که همچنین بزرگترین شرکت شوینده در این میان، شرکت .....