نوسان حرکت در یک کانال نزولی میان مدت ( قرمز رنگ ) مشخص است. در میانه این روند نزولی، یک روند صعودی در یک کانال صعودی کوتاه مدت ( سبز رنگ ) شکل گرفت. با شکسته شدن کف کانال کوتاه مدت در محدوده یک میلیون و دویست و ده هزار واحد و پول بک زده شده، مجدد شاخص روند نزولی را در پیش گرفت. هفته قبل گفته شد چنانچه کف قبلی سطح یک میلیون و یکصد و شصت هزار واحد از دست برود، باید انتظار رسیدن شاخص به محدوده یک میلیون واحد در کف کانال نزولی بزرگ ( قرمز) را داشت... تحلیل تکنیکال مس ، نفت ، دلار و...