در روزهای اخیر عملکرد اکثر بازارها بویژه بازارهای مالی منفی بوده و این درحالیستکه داده های اقتصادی مثبت است. سرمایه گذاران امیدوار بودند شرایط بطور پیوسته بهتر شود اما ظاهرا دردسرها پایان ندارد. درباره افق بازارها در هفته پیش رو دیدگاه های گوناگون مطرح شده اما دو عامل مهم ..