ضمن توصیه به نگهداری سهام دارای بنیاد برای پروسه بلندمدت ، دو صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت معرفی شده است...