بر اساس گزارش فعالیت ماهانه فروردین، از مجموع ٨.٩٨ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری شده، ۶۶.۵ درصد در شرکت‌های فعال در بازار سرمایه و ٣٣.۵ درصد در شرکت‌های غیر بورسی می‌باشد. همچنین از مجموع مبلغ ۵.٩٧ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری شده در شرکت‌های بورسی، در حدود .....