قیمت طبق انتظار از کف کانال شروع به رشد کرد و به سقف کانال رسید. محدوده ١٨۵٠ دلار مقاومت مهم و محکمی است. چرا که سقف کانال در این محدوده قیمتی، با سطح ۶١ درصد فیبوناچی اصلاحی ( اصلاح نسبت به رالی ab) همپوشانی دارد. در نتیجه انتظار کاهش قیمت از سطح ١٨۵٠ دلار محتمل است. حتی از منظر زمانی نیز به بازه مقاومتی نزدیک شده ایم. ١٨٠٠ دلار اولین حمایت قیمت خواهد بود...