شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان به منظور ایجاد و بهره برداری از کارخانه قند و شکر از چغندر قند، تصفیه شکرخام و همچنین تهیه و تولید مواد غذایی از قبیل اداره و بهره برداری از کارخانجات ......