بر اساس گزارش فعالیت ماهانه فروردین، از مجموع مبلغ ۵.۴ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری‌های شرکت ، ۵٧.٣ درصد در سهام شرکت‌های فعال در بازار سرمایه و ۴٢.٧ درصد در شرکت‌های غیر بورسی می‌باشد. همچنین از مجموع ٣.٠٨ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه، ۵۶ درصد در گروه سایر محصولات کانی غیرفلزی، ۴٠ درصد در گروه .....