همانطور که در نمودار مشاهده می گردد بانک اقتصاد نوین در محدوده تصمیم گیری قرار دارد. در طی روزهای آتی یا با از دست دادن حمایت ۴١٨٠ ریال وارد فاز اصلاح قیمتی تا محدوده ٣۶٠٠ ریال خواهد شد یا آنکه از روند نزولی قوی محدوده ۴۵١۵ عبور خواهد کرد.