سرمایه گذاری صبا تأمین برای آن که وارد یک ریز موج صعودی شود باید از مقاومت ٧٨٠٠ ریالی عبور کند که در آن صورت به سمت ٨۶٢٨ ریال حرکت می کند. البته در صورت شکست روند نزولی، پتانسیل عبور از این محدوده را نیز داشته و می تواند این موج صعودی تا محدوده ٩٨٠٠ ریال نیز ادامه پیدا کند...