ضمن تاکید بر نگهداری سهام بنیادی تا یک سال آینده همچنان توصیه می شود بخش بزرگی از سرمایه خود را در صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت یا سهامی متمرکز نمائید...