به منظور محاسبه ارزش روز سرمایه‌گذاری‌های بورسی از قیمت آخرین معامله سهام شرکت‌های سرمایه پذیر در بازار در تاریخ ٢٢ فروردین استفاده شده است. همچنین به منظور برآورد ارزش سرمایه‌گذاری‌های غیر بورسی از روش مقایسه‌ای و نسبت .......