بر اساس گزارش فعالیت ماهانه فروردین، از مجموع ۶.۶ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری‌ها، ٩۴.۶ درصد در شرکت‌های بورسی و ۵.۴ درصد در شرکت‌های خارج از بورس سرمایه‌گذاری شده است. همچنین تقریباً ١٠٠ درصد از مجموع ۶.٢٣ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری شده در بازار سرمایه، در گروه .....