بر اساس گزارش فعالیت ماهانه فروردین، از مجموع مبلغ ٢٨.٢ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری‌های شرکت، در حدود ۵١ درصد در بازار سرمایه و ۴٩ درصد در شرکت‌های غیر بورسی سرمایه‌گذاری شده است. همچنین از مجموع مبلغ سرمایه‌گذاری شده در بازار سرمایه، بیش از ......