بر اساس آخرین گزارش ماهانه منتشره، از مجموع سرمایه‌گذاری‌های شرکت به مبلغ ٧٩.٣۶ هزار میلیارد ریال، ٨١ درصد در شرکت‌های بورسی و ١٩ درصد در شرکت‌های خارج از بورس سرمایه‌گذاری شده است. همچنین از مجموع سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بورسی، ۶٨ درصد در گروه استخراج کانه‌های فلزی و ......