بررسی عملکرد شگل طی ١٢ ماهه سال ٩٩ و پیش بینی سودآوری این سهم طی سال ١۴٠٠