گاه گزارش های منفی از شاخص های اقتصادی سبب امیدواری سرمایه گذاران می شود و شاخص های مالی به رکوردهای جدید می رسند. این همان اتفاقی است که هفته گذشته در بورس آمریکا رخ داد. در بورس های اروپایی نیز شرایط خوب بود. در هفته پیش رو تعداد زیادی گزارش از شاخص های اقتصادی در ..