قیمت در محدوده سقف تاریخی قرار دارد. از سوی دیگر روند صعودی قیمت در ماه های گذشته در قالب یک کانال صعودی سبز رنگ مشخص است. قیمت هم اکنون در سقف کانال و در محدوده مقاومتی قرار دارد. حتی بر اساس ساختار موج شماری رشد اخیر، محدوده ١٩٠٠ تا ٢٠٠٠ تومان، می تواند پایان رشد هفته های اخیر باشد. حتی در بررسی زمانی نیز روزهای آتی پتانسیل ایجاد یک مقاومت وجود دارد. در نتیجه انتظار کاهش قیمت محتمل است. اول سطح ١۶٠٠ است که حد ضرر خریداران نیز می باشدو از دست رفتن حمایت ١۶٠٠ قیمت را به سمت سطح ١٣٠٠ تومان خواهد برد...